Döküman No. SP1109

1.Genel Olarak:

Aşağıdaki şartlar doğrudan Seapart Dış Ticaret ve Mümessillik Ltd. şti. (bundan böyle kısaca “Seapart” olarak anılacaktır) tarafından veya onun aracılığı ile başka şirketler adına veya, adına ve hesabına akdedilen tüm satım sözleşmeleri için aynen geçerlidir. Seapart ile müşteri arasında akdedilmiş aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, müşterinin siparişi teyit etmesi bu şartları okuyup anladığı ve kabul ettiği anlamına gelmektedir.

2. Tanımlar:

2.1. Mal: Seapart’ın işbu şartlar dairesinde doğrudan veya aracı sıfatıyla gerçek veya tüzel kişilere sattığı her türlü emtiayı,

2.2. Müşteri: Seapart ile doğrudan veya Seapart’ın acente, temsilci gibi her ne nam altında olursa olsun aracı olarak adına veya adına ve hesabına hareket ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile satım sözleşmesi akdeden gerçek veya tüzel kişileri,

2.3. Satıcı: Seapart’ı veya Seapart’ın acente, temsilci gibi her ne nam altında olursa olsun aracı olarak adına veya adına ve hesabına hareket ettiği şirketleri,

2.4. Üretici: Satıcı tarafından müşterilere satılan malları imal eden gerçek veya tüzel kişileri,

3. Stok Durumu ve Hazırlık Süresi:

Seapart tarafından düzenlenecek sipariş teyidi formunda, stok durumu ve hazırlık süreleriyle ilgili olarak müşteriye yapılan bildirim tahmini bir bildirimdir. Yapılan bu bildirimin kesin olmaması nedeniyle, müşteri satım sözleşmesine konu malın stoklarda bulunmaması veya söz konusu malın üretiminden, üretim sonrası aşamalarından veya Seapart’ın ürün tedarik ettiği şirketlerden kaynaklanacak gecikmeler nedeniyle hazırlık süresinde meydana gelebilecek gecikmelerden Seapart veya Seapart’ın aracı sıfatıyla acentesi, temsilcisi her ne nam altında olursa olsun adına veya adına ve hesabına hareket ettiği şirketlerin sorumlu olmadığını kabul etmektedir. Ayrıca kendisine bildirilen tahmini stok durumu ve hazırlık süresi ile satım sözleşmesi akdederek sözleşmenin akdedildiği aşamada gecikme olabileceğini bilen müşteri böyle bir gecikmenin varlığı halinde Seapart veya Seapart’ın aracı sıfatı ile hareket ettiği şirketlerden herhangi bir tazminat talebinde de bulunmayacağını kabul eder. Bu bağlamda müşteriler planlamalarını, sözleşme konusu malın hazırlık süresinde gecikmelerin olabileceğini dikkate alarak yapmalıdır.

4. Ödemenin Yapılması ve Malın Teslimi:

Sözleşme konusu malın bedelinin müşteri tarafından ödenmesini müteakip Seapart veya Seapart’ın adına veya adına ve hesabına hareket ettiği şirket tarafından malın teslimi işlemlerine başlanır. Mal bedelinin tamamının ödenip ödenmediğinin tayininde, satıcının banka hesap kayıtları esas alınacaktır. Para transferlerine ilişkin masrafların tamamı müşteriye aittir.

Kredili satımlarda sözleşme konusu malın teslimi işlemlerine başlanabilmesi için öncelikle müşterinin ödemenin nasıl yapılacağını ve ödemenin kimin tarafından yapılacağını Seapart’a açık ve kolay anlaşılır şekilde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Müşteri tarafından yapılan ödemeye ilişkin bu bildirimin Seapart tarafından uygun bulunması halinde malın teslimi işlemlerine başlanacaktır.

Gemi donatanları adına acente aracılığıyla akdedilen satım sözleşmelerine konu malların bedelinin ödenmesi bakımından müvekkili namına sözleşme akdeden veya sözleşmenin kurulmasına aracılık eden acente malın bedelinin ödenmesini garanti eder. Bu bağlamda Satıcı mal bedelinin ödenmesini donatandan veya mal bedelinin ödeneceğini garanti eden acenteden talep edebilir.

5. Ödemenin Yapılacağı Para Birimi:

Satım sözleşmelerinde mal faturası hangi para biriminde düzenlenmiş olursa olsun, Seapart tarafından gönderilen sipariş teyidinde ödemenin hangi para biriminde yapılacağı bildirilmişse, ödeme o para birimi ile yapılır. Ödeme tarihinde, alacaklı şirketin ülkesindeki çapraz kur dikkate alınır.

6. Ödemede Gecikme Halinde Uygulanacak Faiz

Müşterinin mal bedelini ödemekte gecikmesi halinde, Türk Lirası üzerinden düzenlenen faturalarda vade tarihinden itibaran aylık %4, Türk Lirası dışındaki para birimlerinde düzenlenmiş faturalar için ise vade tarihinden itibaren aylık %2 gecikme faizi uygulanır.

7. Taşıma ve Sigorta:

Seapart tarafından yapılan tüm satış sözleşmeleri FOB satıştır (Paketleme ve elleçleme dahil, nakliye ve nakliye sigortası hariç). Seapart ticari olarak taşımacılık işi ile iştigal etmemektedir. Müşterilerin talepleri halinde malların taşınması ve istenmişse taşıma sigortasını, bedeli karşılığında organize eder ve bedelini de malzeme faturasına ilave eder. Ancak müşterilerin talebi üzerine malların taşınması ve nakliye rizikolarına karşı sigortalanması işi Seapart tarafından organize edilmiş olması müşterinin satım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini bertaraf etmez; taşıma ile ilgili tüm sorumluluk müşteriye aittir. Taşıma sözleşmesi ve nakliye rizikolarına karşı sigorta sözleşmesinden doğan borçlar müşteri tarafından ödenecektir.

8. Seapart’ın Hapis Hakkı

Satım sözleşmesinde kararlaştırılan ödeme şartlarına uyulmaması halinde, müşterinin aynı veya farklı şirketine sevk edilmemiş malları varsa, satıcının bu malları, ödeme şartı yerine getirilene kadar bekletme ve mal bedelinin tamamının ödenmesini talep etme hakkı vardır. Ayrıca satıcının gecikmeden doğacak kayıplarını talep etme hakları saklıdır.

9. Garanti:

a) Orijinal parçalar için üreticinin standart garanti süresi ve şartları geçerli olmaktadır.

b) Orijinal olmayan malzemelerde, imalat hatası veya uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda söz konusu parça Seapart tarafından ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilir. Orijinal olmayan parçalar bakımından müşterinin ürün değişikliğine ilişkin bu garanti imkânından faydalanması için değiştirilecek parçanın hiç kullanılmamış olması ve durumun fatura tarihinden itibaren, en geç 3 ay içinde Seapart’a yazılı olarak beyan edilmiş olması gerekmektedir. Ürünün iadesi ve yenisinin teslimi Seapart’ın uygun bulduğu biçimde yapılır.

Yukarıda belirtilen 9a veya 9b ye göre yapılacak iadelerde, malın iade edileceği adres müşteriye Seapart tarafından bildirilir. İade işleminin, Seapart’ın iade onay tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanmış, malzemenin Seapart tarafından bildirilen iade adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Malzeme incelenip hasarsız ve kullanılmamış olduğu tespit edildiğinde yerine yenisi ücretsiz olarak gönderilir.

10. Satış Sonrası Servis şartları:

Komple sistem veya elektronik cihaz satışlarında, Seapart tarafından ayrıca belirtilmedikçe satış sonrası montaj, yıllık bakım, garanti kapsamı içinde veya dışında teknik servis gibi hizmetler malın üreticisi veya onun resmi servis acenteleri tarafından verilecektir. Anılan servis hizmetlerinin sağlanması bakımından Seapart’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle müşteri servis hizmetlerinin sağlanması için Seapart’tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

11. Siparişin İptali

Satım sözleşmesi kurulduktan sonra toplam mal bedelinin %20’si ve varsa yapılmış olan masraflar (paketleme, her türlü nakliye gibi) müşteri tarafından hemen ödenmek koşuluyla kabul edilebilir.

Malın sevki yapıldıktan sonra siparişin iptali söz konusu olursa, iade ancak malda satıcının kusurlu olması halinde kabul edilebilecektir. Kusurlu malın iadesinde, Seapart’ın uygun bulacağı ve yazılı olarak onaylayacağı yol izlenir.

Kısmi iadelerde ilk nakliye masrafı müşteriye aittir. Gümrük ve acente masrafları hiçbir durumda satıcı tarafından ödenmez.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:

İşbu genel şartlar ve bu genel şartların geçerli olduğu satım sözleşmelerinden doğacak ihtilaflar Türk hukukuna göre İstanbul Mahkemelerinde çözümlenecektir.

 

Orjinal kopyasını görmek/basmak için